Lapin Kokoomus ei voi hyväksyä annettua saamelaiskäräjälakiesitystä

Saamelaiskäräjälaki tulee uudistaa, mutta ei nyt annetussa muodossaan. Esitys pitää sisällään lukuisia ongelmakohtia, jotka on ratkaistava ennen kuin esitys voidaan hyväksyä. Keskeisiä ongelmia ovat 3§ saamelaismääritelmä ja vaalikelpoisuus, 4a§ valitusoikeus riippumattomaan tuomioistuimeen, 9§ yhteistoiminta ja neuvotteluvelvoite sekä 10§ vaalitapa ja koko vaaliluettelon uudelleen kokoaminen.

Esitys saamelaismääritelmästä on kestämätön. Kielikriteerin nostaminen ainoaksi äänioikeuden kriteeriksi on järjenvastainen. Miten kuolleen ihmisen kielitaito todistetaan tasapuolisesti? Esitys jopa rikkoo Suomen perustuslakia ja alkuperäiskansan oikeuksia. Entä valitusoikeus? Suomen valtio ei voi antaa itsemääräämisoikeutta, eikä valitusoikeutta etnisin perustein riippumattomalle tuomioistuimelle. Emme voi hyväksyä tilannetta, missä saamelaiskäräjät katsovat voivansa toimia Suomen lakien yläpuolella.

Lapin Kokoomus ei pidä hyväksyttävänä myöskään nykyisen lain 9 § muutoksia neuvotteluvelvoitteen osalta. Lapin Kokoomus pitää nykyisessä laissa määriteltyjä neuvotteluvelvoitteita riittävinä. Lakimuutos johtaisi erittäin todennäköisesti kunnallisen itsehallinnon kanssa ristiriidassa olevan veto-oikeuden muodostumiseen maankäytön ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Lapin Kokoomus korostaa, että saamelaiskäräjälain muutoksessa ei tule pyrkiä luomaan lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka olisivat ristiriidassa maankäytön suunnitteluun ja ohjaukseen liittyvän kunnallisen itsehallinnon sekä maankäyttö- ja rakennuslain kanssa.

Saamelaiskäräjälain tulee ratkaista myös demokratiavaje. Lakiesitys ei tuo muutosta vallitsevaan ja kerrannaisvaikutuksia aiheuttaneeseen demokratiavajeeseen. Miksi? Saamelaiskäräjävaali on henkilövaali ja vaalipiirinä koko maa. Annetut alueelliset kiintiöt suosivat ja polkevat tiettyjen ryhmien asemaa. Näin ollen vaalissa ehdokkaat ovat eri asemassa ja äänestäjien äänistä tulee eriarvoisia. Voitaisiinko edustajat valita äänioikeutettujen suhteessa?

Saamelaiskäräjien tulee edistää demokratiaa ja oikeudenmukaisuutta. Sen tehtävä on valvoa kaikkien saamelaisten etua ja asemaa.

Lisätietoja:

Kategoriat: Julkilausuma