Lapin Kokoomus vaatii vaelluskalojen paluun mahdollistamista

Lapin Kokoomus vaatii, että Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tulee hyväksyä Lapin Ely-keskuksen hakemus täsmennyksellä, että Kemijoen pääuoma tulee kunnostaa yhtäaikaisesti, eikä ensi vaiheessa pelkästään Ala-Kemijoen osalta. Rovaniemen yläpuolisilla vesistöalueilla ovat Kemijoen parhaimmat ja luonnontilaisimmat poikastuotantoalueet. Luonnonmukaiset ohitusuomat olisivat parhaimmat vaelluskalojen nousun mahdollistamiseksi ja kalateiden toimivuudesta on hyviä kokemuksia maailmalla, toteaa Lapin Kokoomuksen varapuheenjohtaja Riitta Savukoski.

Lapin Kokoomus pitää oleellisena asiana, että kalojen istutuksissa painopiste tulee muuttaa voimakkaammin joen yläosiin, koska merialueille suoritetut istutukset johtavat kalojen leimaantumiseen merialueille. Istutukset ja ylisiirrot tulee siksi kohdentaa vaelluskalojen luontaisille lisääntymisalueille ja vesistöjen yläosiin, jolloin kalojen leimaantuminen jokiin on vahvaa ja tuloksekasta, sanoo Lapin Kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto.

Ely:n hakemuksessa todetaan, että voimalaitosten luvanhaltijoiden tulee ylisiirtää tukitoimenpiteenä 200 meritaimenta vuosittain. Lapin Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Kaarlela toteaa, että meritaimenten ja lohien määrän tulee kuitenkin olla huomattavasti suurempi ottaen huomioon vesistö- ja poikasalueiden laajuuden ja potentiaalin.

Lapin Kokoomuksen varapuheenjohtaja Riitta Savukoski toteaa, että kalatalousvelvoitteiden päivittämistä ei voida pitää jokiyhtiöille kohtuuttomana ja nykyinen tilanne on täysin kohtuuton erityisesti vaelluskaloille ja alueille aiheutettuun haittaa nähden, koska haitta on erittäin merkittävä taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja koko elinvoimaan vaikuttavana negatiivisena tekijänä. Savukoski painottaa, että kokonaisuutena asiassa tulee huomioida voimassa oleva lainsäädäntö, erityisesti vesilaki, KHO:n ratkaisut, EU:n vesipuitedirektiivi, hallitusohjelman sisältö ja kansallinen kalatiestrategia.

Lapin Kokoomus korostaa, että Kemijoen kalatalousvelvoitteiden on astuttava voimaan koskien kaikkia kahdeksaa voimalaitosta. Kunnostustoimenpiteet tulee osoittaa siten myös Kemijoen pääuoman Rovaniemen yläpuolisiin voimalaitoksiin, Vanttauskoskelle, Pirttikoskelle ja Seitakorvalle.

Lisäksi Lapin Kokoomus pitää tärkeänä hankkeena selvittää kalankasvatus Kemijärven Ketolassa ja Savukoskella Pykäläisessä, Tulppiossa ja Kairijoella. Ketolassa on kalanviljelylaitos, jonka mahdollisuus toimia kalojen alkukasvattomana ennen kalojen siirtämistä Kemijoen latvavesiin luonnonravintolammikoihin tulee selvittää. Pykäläisessä, Tulppiossa ja Kairijoen luonnonravintolammikoissa on kasvatettu, ja on syytä jatkossakin kasvattaa, myös paikallista kantaa olevia jalokaloja, kuten taimenta, siikaa ja harjusta. Lisäksi alueella tulisi kasvattaa lohenpoikasia, jotta alueelle leimaantuneet vaelluslohikannan elvyttäminen mahdollistuisi.

Lapin Kokoomus pitää erittäin tärkeänä, että vaelluskalojen paluuta edistetään, jonka myötä alueen luontaisia vahvuuksia palautetaan ja alueen elinvoimaa vahvistetaan. Asiassa tarvitaan yhteistä tahtotilaa ja yhteistä rintamaa asian edistämiseksi, toteaa Lapin Kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto.

Lisätietoja:

Kategoriat: Julkilausuma, Uutinen